Optimització costos energètics

Per a tots els ajuntaments que ho sol·liciten i amb l’objectiu de reduir els seus costos energètics, els serà realitzat un estudi per a l’optimització de les tarifes i subministraments elèctrics contractats pel municipi, tant de les instal·lacions d’enllumenat públic com d’edificis públics i altres subministraments elèctrics de titularitat municipal. Amb tal fi, es prendrà com a informació de partida la facturació elèctrica de cadascun dels subministraments durant almenys l’últim any complet i a més es realitzaran les següents actuacions:

  • Identificació dels subministraments elèctrics de cadascun dels centres
  • Revisió dels quadres elèctrics, realització de fitxa-esquema, medició i registre de les mesures de consum elèctric

La informació obtinguda serà tractada i analitzada mitjaçant una “Plataforma de Gestió Energètica”, que determina l’estalvi potencial previst tinguent en compte les següents simulacions:

  • Simulació de diferents escenaris de preus de tarifes regulades, tarifes d’ofertes en el mercat i comparació amb la tarifa actual, amb lo qual s’optimitza la tarifa contractada
  • Simulació ajust potència contractada tinguent en compte els valors del maxímetre
  • Simulació discriminació horaria
  • Simulació amb optimització del factor de potència

optimizacion_costes_energeticos

Després de les simulacions efectuades, i amb els mesuraments reals preses, s’emetrà un Informe de Normalització de la facturació elèctrica”, en què a més de la informació generada per l’estudi, es desenvolupen les diferents recomanacions de:

  • Mesures passives, és a dir, que no requereixen de cap tipus d’actuació sobre les pròpies actuacions elèctriques de cada subministrament, com són el tipus de tarifa a contractar, la potència contractada i la discriminació horària
  • Mesures actives, com la instal·lació de bateries de condensadors per a la correcció d’energia reactiva

A més, s’assessorarà, acompanya, i ajuda als Ajuntaments en la seva comunicació amb les empreses comercialitzadores per a la materialització de les recomanacions incloses en l’informe.

La Plataforma de Gestió Energètica posada a disposició, també permetrà un registre del consum, per poder realitzar un seguiment i evolució dels costos elèctrics municipals al llarg del servei, incloent entre altres possibilitats, el següent:

  • Estimació i previsió de consums: Un cop determinada la pauta d’evolució dels costos elèctrics es pot realitzar la previsió de consums al llarg de la vida de la instal·lació
  • Comparativa entre consum real i estimat: Un cop registrat els consums, a continuació podrem comprovar si es compleix la previsió establerta en el punt anterior i en cas negatiu detectar la causa de la variació